MySQL-python : Installation

wordpress Hosting

wget http://downloads.sourceforge.net/MySQL-python/MySQL-python-1.2.2.tar.gz

gzip -d MySQL-python-1.2.2.tar.gz

tar -xvf MySQL-python-1.2.2.tar.gz

cd MySQL-python-1.2.0

python setup.py build

python setup.py install

Thats all.

 


Cpanel Hosting